Ogłoszenie naboru - stanowisko: główny księgowy

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

 

Ogłasza Nabór na wolne Stanowisko pracy:

Główny Księgowy

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy ul. Staszica 5

 

 

I. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie,

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne,

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

IV. Wymagania dodatkowe

1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej,

2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, , Internetu, oraz programu księgowość optivum,

3. Posiada znajomość Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty i przepisów wydanych na podstawie tych ustaw.

 

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Przygotowywanie projektu planu finansowego jednostki  i monitorowanie jego wykonania

4. Sprawy kadrowo ? płacowe

3. Dokonywanie kontroli:

a) Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

b) Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

c) kontrola poprawności zarządzania składnikami majątku jednostki

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 - Stanowisko w biurze jednoosobowym, usytuowanym w budynku szkoły na parterze

 - Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku.

 

VIII. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

4. Oryginały lub potwierdzone przez kandydata kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5. Oryginały lub potwierdzone przez kandydata kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

6. Oryginały lub potwierdzone przez kandydata kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,( przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego)

10. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) - podpisane.

 

IX. Dodatkowe dokumenty

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

 

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie szkoły lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 września 2014 (wtorek) Godz 15.00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego". Dokumenty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

XI. Inne informacje

1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZSPg w Drzewicy

2. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.