Nabór główny księgowy 29 lipiec 2022

Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy


ogłasza nabór na wolne stanowisko

Główny Księgowy

I.  Niezbędne wymagania od kandydatów:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Z art. 54 ust. 2 tej ustawy wynika że głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych,

2) wiedza  i umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej oraz samodzielna obsługa programu komputerowego do prowadzenia księgowości – Finanse Vulcan, programu Płace Vulcan , programu PŁATNIK, doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostce budżetowej,

3) znajomość ustaw: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o podatku VAT

4) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office

5) umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, dyspozycyjność, kreatywność i obowiązkowość przy realizacji zadań

6)  doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w księgowości w jednostkach administracji rządowej  lub samorządowej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym

2) dekretowanie dokumentów księgowych,

3) kompletowanie i gromadzenie dowodów księgowych,

4) sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych,

5) prowadzenie spraw kadrowo –płacowych tj.  rozliczeń z ZUS i US, 

6) sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonywania,

7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

8) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

9) wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez Dyrektora ZSP w Drzewicy

IV. Informacja o warunkach pracy:

1) umowa o pracę w wymiarze całego etatu na czas określony w celu sprawdzenia kompetencji pracownika  z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2) godziny pracy: 7.00 – 15.00,

3) praca przy monitorze ekranowym w pomieszczeniach biurowych na parterze stanowisko jednoosobowe  w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne, jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) podanie/list motywacyjny, CV

3) odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy  (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem),

4) oświadczenie kandydata/tki o nienagannej opinii,

5) oświadczenie o pełnej  zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

7) oświadczenie kandydata/tki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

9) oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2022r nr 101, poz 926 ze zmianami) - podpisane

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres :

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

Ul . Szkolna 5

26-340 Drzewica

lub dostarczyć do Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy, z dopiskiem na kopercie : Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w Zespole szkół Powiatowych w Drzewicy w zaklejonej kopercie.

Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia  12 sierpnia  2022 r. do godz.13:00 . Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane

VII. Inne informacje

1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZSP  w Drzewicy

2. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 514-075-760

Drzewica,  dnia 29  lipca 2022r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Powiatowych
  w Drzewicy, reprezentowany przez dyrektora placówki, który wyznaczył IOD. Dane do kontaktu: tel. (048) 375 60 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie podlegają ujawnianiu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
  z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.
  z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).
 6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.

 

Zapoznałam/em się


..............................................