Przedmiot działalności

   

Przedmiot działalności

Celem działalności ZSPg jest:
1) pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia;
2) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zdania egzaminu maturalnego oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności w dalszym życiu;
3) wychowanie młodego człowieka w duchu otwartości na drugiego człowieka, humanizmu i tolerancji, respektującego zasady moralne, społeczne i prawne, dobrego obywatela;
4) przygotowanie ucznia do aktywnego życia we współczesnym świecie i podejmowania jego wyzwań.

Zadaniem ZSPg jest:
1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
2) przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków osobistych, rodzinnych i obywatelskich;
3) wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczych;
4) nauka zasad skutecznego uczenia się;
5) nauka dobrego wypowiadania się w mowie i piśmie;
6) poznawanie przez ucznia niezbędnych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym podjęcie dalszej edukacji lub znalezienie dobrego miejsca na rynku pracy;
7) rozwijanie zdolności analizy, syntezy i rozumienia poznawanych i przekazywanych treści;
8) zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
9) zapewnienie uczniom opieki adekwatnej do ich sytuacji.

Cele działalności ZSPg realizuje się poprzez:
1) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej;
2) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, moralnego i emocjonalnego uczniów;
3) budowanie więzi w społeczności szkolnej;
4) wskazywanie wzorców osobowych;
5) stwarzanie warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej;
6) reagowanie na niewłaściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią;
7) diagnozowanie uczniów pod kątem ich postępów w nauce i zachowaniu;
8) poznawanie uczniów i ich środowiska wychowawczego;
9) poznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, szczególnie poprzez realizację indywidualnych programów nauczania, realizację indywidualnego toku nauczania, prowadzenie kół zainteresowań, udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, indywidualizowanie zajęć podczas lekcji, wycieczki, wspólne uczestnictwo w seansach filmowych i spektaklach teatralnych oraz inne formy aktywności kulturalnej;
10) propagowanie zasad uczciwości w nauce, sporcie i działalności pozaszkolnej;
11) integrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym;
12) prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych oraz poprzez ich realizację dążenie do zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów;
13) opracowanie, przestrzeganie i doskonalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
14) wdrożenie, realizację i doskonalenie systemu zapewniającego uczniom bezpieczny pobyt w szkole oraz bezpieczeństwo w trakcie zajęć pozaszkolnych;