Dyrekcja

 

 

 Dyrektor szkoły:
mgr Marian Pisarski

Kompetencje dyrektora szkoły:

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy kieruje i nadzoruje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu.

  • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • Sprawuje nadzór pedagogiczny i inicjuje działania prowadzące do doskonalenia pracy, szkoły. Prowadzi pomiar dydaktyczny,
  • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działanie prozdrowotne,
  • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
  • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  • Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom,
  • Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy.