2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnegoSprawozdanie finansowe