Ogłoszenie naboru - stanowisko: główny księgowy ZSPg w Drzewicy

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Księgowy
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (26-340 Drzewica , ul. Staszica 5 )

W wymiarze czasu pracy na stanowisku głównego  księgowego ? 1/2 etatu

w wymiarze 20 godzin tygodniowo

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehablilitacji zawodowej              i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ,wynosi poniżej 6%.

1. Wymagania niezbędne :

a) Wykształcenie wyższe ekonomiczne
b) Min. 3 letni staż pracy.
c) Obywatelstwo polskie
d) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z         oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
f) Nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe :

a) Minimum 3- letnie doświadczenie w pracy w księgowości
b) Umiejętność analitycznego myślenia
c) Znajomość funkcjonowania jednostek budżetowych oraz przepisów z zakresu finansów publicznych , rachunkowości i podatków
d) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
e) Znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
f) Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

g)Znajomość ustawy Karta Nauczyciela , przepisów oświatowych i prawa pracy, prawo zamówień publicznych .


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a)      Prowadzenie rachunkowości jednostki zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami

b)      Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

c)      Prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT,  windykacja należności,

d)     Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.

e)      Dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.

f)       Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.

g)       Ewidencja środków trwałych, zmian w środkach trwałych oraz naliczanie umorzeń

h)       Przygotowywanie przelewów,

i)        Sporządzanie deklaracji PFRON

j)        Rozliczanie ZFŚS

k)       Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły

 

4. Warunki pracy :

a)      Praca w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy przy ul. Staszica 5 ( niski parter) .

b)       Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych

c)      Praca nie wymaga poruszania się schodami pomiędzy piętrami

d)     Praca wymaga komunikowania się z pracownikami ZSP Drzewicy

e)      Praca przy komputerze powyżej 4 godzin

f)       Budynek w którym będzie wykonywana praca nie posiada windy

g)      Wynagrodzenie na podstawie Zarządzenia z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników ZSP w Drzewicy , wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzana pracowników samorządowych ( Dz. U z 2009 r. Nr 50, poz.398 z późn. zm. ).

 

4. Wymagane dokumenty :

 

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
b) życiorys (CV) ze szczegółowym przebiegiem kariery zawodowej
c) list motywacyjny
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
e) kserokopia dowodu osobistego
f) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

g) w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną ? kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
g) podpisane własnoręcznie pisemne oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo z Krajowego Rejestru Karnego ?zapytanie o udzielenie informacji o osobie?
h) Podpisane własnoręcznie pisemne oświadczenie kandydata ,że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych.

 

Do w/w dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn . zm.) .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres :
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
ul. Staszica 5
26-340 Drzewica
lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy w terminie do dnia  14.03.2017 r. do godz. 14.30  z dopiskiem : ,, dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy ?? .

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.